De arrogantie van de jeugd
Mehraneh Atashi, Alicja Bielawska, Ruta Butkute, Jake and Dinos Chapman, Paul Geelen, Nicolás Lamas, Jay Tan, Cheng Ran.

Video program curated by Cheng Ran: Enoch Cheng, Zhu Changquan, Yuan Keru, Liu Yujia, Tian Zhu, Peng Zuqiang.
/ Mehraneh Atashi
 / PRESS RELEASE
Installation view ´De arrogantie van de jeugd´ Mehraneh Atashi, Jake and Dinos Chapman